2019 à¨ à¨®à¨¸à¨Ÿà © ‡ ਨ à¨ªà © ਠ° ਦਠ° à¨¸à¨¼à¨¨à © ©

2020/08/14

ਠਠ• à © € ਠ• à © © ਠ° ਿਤ ਸਿਸਟਮ à¨¯à © ‚ਠ° ਠª à¨ à¨µà © € ਅ à¨¤à © ‡ à¨ªà © ਠ° ਠ£ à¨¾à¨²à © € ਠਠ† ਠ‚à¨¦à © ‡ ਠ• à © € ਠ• ਠ° ਠਠ£ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ à¨¦à © € à¨¸à¨ à¨¤à © ‹ ਠ‚à¨µà © ± à¨¡à © € à¨ªà © ਠ° ° ° à¨¸à¨¼à¨¨à © © € à¨¹à © ˆ. 2019 ਦਾ à¨ à¨¡à © € ਸ਼ਨ ਠਠ† ਈਠਸਠਸਟਠ° ਡਮ ਵਿਠ– à © ‡ 5 à¨¤à © ‹‹ ਠ‚8 ਫ ਠ° ਵਠ° ° à © € à¨¤à © ± ± ¨ • à¨šà © ± ਲਿਠ†, ਅ à¨¤à © ‡ à¨ªà © ਠ° ਦਠ° à¨¸à¨¼à¨¨à © € à¨¦à © € ਜਠ— à © ਹਾ ਅ à¨¤à © ‡ à¨à¨¾à¨— à¨²à © ˆà¨ £ à¨µà¨¾à¨²à © ‡ à¨¦à © ‹à¨µà¨¾à¨‚ à¨¦à © ‡ ‡ ਠ° à¨œà¨¿à¨¸à¨Ÿà © ਠ° à © ‡ ਸਠ¼à¨¨ à¨¦à © ‡ à¨¸à © ° ਦਠ° à¨ à¨µà¨¿à © © ± ਚ ਅ à © ± ਜ à¨¤à © ± ± • ਦਾ à¨¸à¨ à¨¤à © ‹à¨‚ à¨µà © ± ਡਾ ਸà à¨¸à © €.ਠ‡ ਹ ਪਹਿਲਾ à¨®à © Œà¨ • ਾ ਨਹà à¨¨à¨¹à © € ਠ‚à¨¹à © ˆ ¨¦à © ‹à¨‚ à¨²à¨¿à¨¤à © ‡ ਸਟਾਠ° ° © © ‡ ਠ† ਈਠਸਠˆ à¨¤à © ‡ ਦਿਠ– ਾਠ‡ ਠ†. ਹਠ° ਵਾਠ° à¨¸à¨¾à¨¡à © ‡ ਠ• à à © ‹à¨² à¨µà © ± ਠ– ਠਠ° ਾ ¨œà¨¼à¨ ° ਬਾ à¨¹à © à © ° ਦਾ à¨¹à © ˆ. ਠ‡ ਸ à¨¸à¨®à © ‡ ਠ‚ਲਈ, à¨²à¨¿à © ± ਸਟਾਠ° à¨ªà © ਠ° ਦਠ° à¨¸à¨¼à¨¨à © € à¨µà¨¿à © ± ਚ ਚ © © ਠ° ਦਠ° ਸ਼ਠ¤ ਠ• à © € à¨¤à © ‡ ਠਠ‰ ਤਪਾਦ ਲਿਠ† ਠਹਨ:

P3.91 1 ‡ à¨¨à¨¡à © ‹à¨ x 500x500 ਠ• ਿਠ° à¨¾à¨ à¨¦à © € ਅ ਠ— ˆ à¨µà¨¾à¨²à © € à¨¡à¨¿à¨¸à¨ªà¨²à © ‡ à¨

ਪੀ .9..9-ਪਾà¨..8 ਪਾਠ° ਦਠ° à¨¸à¨¼à © € € LED ‡ © ‡

à¨ªà © € 2 ਠ• ਾਲਮ LED à¨¡à¨¿à¨¸à¨ªà¨²à © ‡ à¨ਠ‡ ਸ à¨ªà © ਠ° ਦਠ° à¨¸à¨¼à¨¨à © € € ਵਿਚ ਅ à¨¸à © € à¨ à¨¬à¨¹à © ਤ ਸਾਠ° à © ‡ à¨ªà © © ਠ° ਾਠ£ à © ‡ à¨¦à © © ‹ ਾਠ‚à¨¨à ©‚ à © ° ਮਿਲ ਠਠ• à © ‡ à¨¬à¨¹à © ਤ ਠ– – à © ¨¼ à¨¹à © ‹à¨ ਠਅ à¨¤à © ‡ à¨¨à¨µà © ‡ ਂ à¨¦à © ‹à¨¸à¨¤à¨¾à¨‚ ‚ © ‚à © ° ਜਾਠ£ ਠ• à à © ‡ ਠ– à¨¼à © à¨¸à¨¼à © € € à¨®à¨¹à¨¿à¨¸à ©‚ ¨¸ ਠ• à © € à¨¤à © €. ਠ— à © ਠ° ਾਹਠ• ਾਠ‚‚ ਨਾਲ ਠ‡ ਸ ਬਾਠ° à © ‡ ‡ ਠ— © ± ਲਬਾਤ ਠ• ਠ° ਨ ਦਾ ਠ‡ ਹ ਠਅ à¨¨à¨®à © ‹à¨² à © Œà¨ • ਾ à¨¹à © ˆ ਠ• ਿ ਠਠ‰ à¨¨à © ਹਾਠ‚à¨¨à ©‚ ‚à © ° ਠ• • ¿À¨¸ ਤਠ° à © ਹਾਠ‚à¨¦à © © ‡ ਚਿਹਠ° à © ‡ à¨¦à © € à¨œà ¨¼à¨ ° à © ‚ਠ° ਤ à¨¹à © ˆ. ਠ‰ à¨¨à © ਹਾਠ‚à¨¦à © € ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ à¨¨à¨µà © ‡ ਂ ਠ‰ ¨ªà¨¾à¨¦à¨¾à¨ ‚ਲਈ à¨šà © ° ਠ— à © © ‡ ਵਿਚਾਠ° à¨ªà © ਠ° ¨¦à¨¾à¨¨ ਠ• ਠ° ਸਠ• à¨¦à © € à¨¹à © ˆ.